قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1201.88 1203.2 1197.2 0.83 0.07 %
مثقال طلا 2117000 2119000.0 1893900.0 0.00 0.00 %
طلا ۱۸ عیار 488451 488951.0 437056.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۴ عیار 651234 651934.0 582641.0 0.00 0.00 %
انس نقره 14.51 14.6 14.2 0.01 0.07 %
طلا ۱۹ عیار 508020 508020.0 462950.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۰ عیار 534780 534780.0 487330.0 0.00 0.00 %
طلا ۲۲ عیار 588310 588310.0 536110.0 0.00 0.00 %