قیمت فلزات گرانبها

لیست قیمت های فلزات گرانبها

نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
نام قیمت بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز تغییر درصد تغییر
انس طلا 1327.19 1328.5 1323.0 3.77 0.28 %
مثقال طلا 737800 737800.0 734000.0 3800.00 0.52 %
طلا ۱۸ عیار 170214 170250.0 169315.0 899.00 0.53 %
طلا ۲۴ عیار 226941 227000.0 225741.0 1200.00 0.53 %
انس نقره 16.67 16.7 16.6 0.08 0.48 %
طلا ۱۹ عیار 179620 179700.0 178770.0 850.00 0.47 %
طلا ۲۰ عیار 189080 189160.0 188190.0 890.00 0.47 %
طلا ۲۲ عیار 208010 208090.0 207020.0 990.00 0.48 %